Tin tức

Sơ đồ thoát hiểm các tầng của tòa nhà

Ngày : 11/06/2016

1/ Tầng G:

 

 

 

2/ Tầng 1:

 

 

3/ Tầng 2:

 

 

4/ Tầng 3:

 

 

5/ Tầng 4:

 

 

6/ Tầng 5:

 

 

7/ Tầng 6:

 

 

8/ Tầng 7:

 

 

9/ Tầng 8:

 

 

10/ Tầng 9:

 

 

11/ Tầng 10:

 

 

12/ Tầng 11:

 

 

 

13/ Tầng 12:

 

 

 


Đặt chỗ